Algemene verkoopvoorwaarden


De vzw Help4you is een patiëntenvervoersorganisatie die ambulance-, rolstoel- en vrijwilligersvervoerdiensten aanbiedt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door vzw Help4you aan haar klanten worden geleverd.


Beschikbaarheid en reservering van diensten


De patiëntenvervoerdiensten van vzw Help4you zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar via onze website WWW.HELP4YOU.BE. Klanten kunnen een dienst reserveren door tijdens kantooruren naar onze telefoonlijn te bellen of door een online formulier in te vullen.

Reserveringen moeten minstens 24 uur van tevoren worden gemaakt.


Betalingsvoorwaarden


De kosten voor patiëntenvervoer van vzw Help4you worden bepaald op basis van de afgelegde afstand en het vereiste type vervoer. Klanten dienen de kosten te betalen op het moment van reserveren van de dienst. Vzw Help4you accepteert contante betalingen en bankoverschrijvingen. Onze facturen zijn direct opeisbaar. Deze factuur dient uiterlijk op de vervaldatum ervan te worden betaald. Elke onbetaalde factuur op de vervaldatum wordt verhoogd met 15% met een minimum van 50 euro als schadevergoeding volgens de artikelen 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek. De debiteur is daarnaast een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het verhoogde factuurbedrag. Er wordt een enkele herinnering gestuurd, verhoogd met een forfaitair bedrag van 12,5 euro. Na deze enige herinnering en zonder reactie van uw kant binnen vijf dagen, zullen wij uw factuur doorsturen naar onze juridische adviseurs en gerechtsdeurwaarders die belast zijn met het verkrijgen van de schuldvereffening door alle wettelijke middelen. Alle incassokosten zijn voor rekening van de debiteur. In het geval dat de inning plaatsvindt na dagvaarding voor de rechtbanken, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitair bedrag van 25 euro, naast de eventueel verschuldigde proceskostenvergoeding. In geval van geschillen zijn de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel uitsluitend bevoegd. In het geval dat een door een arts ondertekende transportbon aan ons wordt overhandigd, zal deze bij onze factuur worden gevoegd. In alle andere gevallen dient u het nodige te doen bij de opdrachtgever om dit document terug te krijgen. De transportbon kan u in bepaalde gevallen in aanmerking laten komen voor een terugbetaling van uw ziekenfonds.


Annulering van reserveringen


Klanten kunnen hun reservering annuleren door minstens 12 uur voor de geplande vervoertijd contact op te nemen met vzw Help4you. Late annuleringen of het vergeten te annuleren worden tegen het volledige tarief in rekening gebracht.Verantwoordelijkheden van klanten.


Klanten dienen nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken over de vervoersbehoeften van de patiënt, inclusief behoeften op het gebied van ondersteuning en medische apparatuur. Klanten zijn ook verantwoordelijk voor het ervoor zorgen dat de patiënt op het afgesproken tijdstip klaar en beschikbaar is voor het vervoer.


Verantwoordelijkheden van vzw Help4youVzw


Help4you verbindt zich ertoe om patiëntenvervoerdiensten op een professionele en veilige manier te verlenen. We zetten ons ook in om passende medische apparatuur te bieden om aan de behoeften van de patiënt te voldoen. In geval van technische problemen of vertraging zullen we klanten zo snel mogelijk informeren.


Vertrouwelijkheid / GDPRVzw


Help4you garandeert de vertrouwelijkheid van alle informatie met betrekking tot de patiënt en zijn vervoersbehoeften.de wet van 30 juli 2018 "betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens" gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 september 2018de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het Informatiebeveiligingscomité gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 september 2018.De GDPR definieert bepaalde specifieke verplichtingen voor degene die gevoelige privégegevens verwerkt.


Toepasselijk recht


Deze algemene voorwaarden voor patiëntenvervoer worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden zal worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.De algemene verkoopvoorwaarden worden als geaccepteerd beschouwd bij het bestellen van een transport.